מדיניות ביטול עסקה

מדיניות ביטול עסקה- קורסים

לקוח שיבטל את הרשמתו לקורס, בין אם השתתף בשיעורים או בחלקם ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לכל החזר כספי בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו, למעט החזרים כמפורט להלן:

  1. בגין עסקת מכר מרחוק (קורסים דיגטליים למשל):

1.1 מובהר בזה כי בגין ביטול עסקת מכר מרחוק שיתבצע בתוך 14 ימים מיום ביצועה, יהא זכאי הלקוח להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס, בניכוי דמי ביטול כחוק. דמי הביטול לא ייגבו מקום בו ביטל הלקוח את החוזה עקב פגם או אי התאמה כמשמעה בסעיף 14 ה (א) לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

1.2 לעניין ביטול עסקת מכר מרחוק, מועד ביטול העסקה יהיה אך ורק היום בו נתקבלה במשרדי הבית ספר הודעה בכתב, ועליה מצוינים שם, מספר ת.ז וחתימת מבקש הביטול. בקשת הביטול יכול שתישלח בדואר אלקטרוני או בטלפון המופיעים בתחתית עמוד זה. יובהר, כי אי הופעה לשיעורים ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול, שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף זה.

  1. בגין עסקת מכר מרחוק (קורסים דיגיטליים שנמכרו באופן פרונטאלי):

2.1 בגין ביטול הרשמה לקורס, אשר התבצעה במסגרת עסקה שבוצעה פנים אל פנים, שלא באחד מסניפי הבית ספר או משרדיו להלן: “עסקת רוכלות”, תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה בטרם החל הקורס, יהא זכאי הלקוח להחזר כל התשלומים ששולמו עבור הקורס.

2.2 בגין ביטול הרשמה לאחר המועד הקבוע בסעיף 2.1 לעיל, יחול מדרג הביטול כמפורט בסעיף 4.3

להלן.

2.3 ביטולה של עסקת רוכלות יכול שייעשה באמצעות מסירת הודעת ביטול בכתב או בעל – פה לבית ספר, בציון שם הלקוח ומספר ת.ז. יובהר, כי אי הופעה לשיעורים ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול, שלא נעשתה בהתאם להוראות סעיף זה.

  1. עסקה במשרדי הבית ספר (קורסים פרונטאליים):

3.1 .בגין ביטול הרשמה בעסקה שבוצעה פנים אל פנים לקורס, באחד מסניפי הבית ספר או משרדיה )להלן: “עסקה פרונטלית”), תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 14  ימים שאינם ימי מנוחה בטרם החל הקורס, יהא זכאי הלקוח להחזר כל התשלומים ששולמו עבור הקורס, בניכוי דמי ביטול כחוק. דמי הביטול לא ייגבו מקום בו ביטל הלקוח את החוזה עקב פגם או אי התאמה כמשמעה בסעיף 14ה (א) לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

3.2 בגין ביטול הרשמה לאחר המועד הקבוע בסעיף 3.1 לעיל, יחול מדרג הביטול כמפורט בסעיף 4.3 להלן.

3.3 לעניין ביטול עסקה פרונטלית, מועד ביטול העסקה יהיה אך ורק היום בו נתקבלה במשרדי הבית ספר הודעה בכתב, ועליה מצוינים שם, מספר ת.ז וחתימת מבקש הביטול. בקשת הביטול יכול שתישלח בדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני. יובהר, כי אי הופעה לשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול, שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף זה.

  1. מדרג ביטול (קורסים פרונטאליים):

4.1 .ביטול עסקה לאחר 14 יום מיום ביצועה, ועד 14 ימים לפני פתיחת הקורס – הלקוח יהא זכאי להחזר התשלומים ששולמו לבית ספר, למעט שלושים אחוזים (30%) מעלות הקורס.

4.2 ביטול עסקה החל מ – 14 ימים לפני מועד פתיחת הקורס ועד לתום %10 מהשיעורים בקורס (לעניין זה חלק ממפגש ייחשב למפגש מלא) – הלקוח יהא זכאי להחזר התשלומים ששולמו לבית ספר, למעט חמישים אחוזים (50%) מעלות הקורס.

4.3 ביטול עסקה והפסקת לימודים לאחר תום %10 מהשיעורים בקורס – לא יינתן כל החזר ללקוח.

  1. על אף האמור בסעיפים 4.1-4.3 לעיל, בהתקיים נסיבה חריגה ובלתי צפויה, ושלא היה ניתן לצפותה מראש, המונעת מהלקוח השתתפות בקורס או המשך השתתפות בו (כגון מחלה או מעבר מקום מגורים), לאחר הצגת האישורים המתאימים יינתן ללקוח החזר התשלומים ששולמו על ידו לבית ספר, בניכוי החלק היחסי בגין השיעורים בהם השתתף או %10 מעלות הקורס, הגבוה מבין השניים.
  2. במקרה של ביטול עסקה, יושבו ללא דיחוי ע”י הלקוח, כל החומרים שנתקבלו מהבית ספר, מבלי שנעשה בהם שימוש. כמו כן, במקרה של ביטול עסקה לאחר המועדים הקבועים בסעיפים 4.1-4.3 לעיל, ואם לא הושבו החומרים כאמור בתוך 7 ימים ו/או במידה ונעשה בהם שימוש, יהא זכאי הלקוח להחזר התשלומים כאמור בסעיף 4.3 לעיל, למעט סכום של שלושה (3%) אחוזים ממחיר הקורס, עבור כל ספרי הלימוד שסופקו ללקוח ושנעשה בהם שימוש ו/או שלא הושבו לבית ספר.
  3. במקרה של בטול עסקה אשר בוצע לאחר ששובץ הלקוח לקורס נוסף ו/או לקורס האימון, ובטרם חלפו לא יותר מ-%10 מהמפגשים בקורס הנוסף ו/או קורס האימון, ישלם הלקוח לבית ספר, בנוסף לסכומים הנקובים לעיל, את החלק היחסי מתוך עלות הקורס הנוסף עבור המפגשים אשר חלפו. במקרה של בטול עסקה אשר בוצע לאחר ששובץ הלקוח לקורס הנוסף ו/או קורס האימון, ולאחר תום %10 או יותר מהמפגשים בקורס הנוסף ו/או קורס האימון, ישלם הלקוח לבית ספר, בנוסף לסכומים הנקובים לעיל, את מלוא עלות הקורס הנוסף ו/או קורס האימון לפי הגדרתם בהסכם ההתקשרות.
  4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים, יבוצע ע”י הבית ספר בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הלקוח על ביטול העסקה. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי, יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הלקוח, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הלקוח על ביטול העסקה.

 

ZENATI בית ספר לדוגמנות

טלפון : 058-7747747

דואר אלקטרוני: info@zenati.info